Oude Wijsheid
van weleer

Introductie

Het oog van de Meester

Is iets weten verboden?

Een medaille heeft drie kanten

De begrippen yin en yang

Manlijk en vrouwelijk

De liefdesplaneet Venus en haar tegenpool Mars

Creativiteit vernietigt

Incarnatie en ReÔncarnatie

Wat zijn sterrekinderen en hoe ontstaan ze?

Eindtijd in relatie met Astrologie

Astrologie en Bijbel

Necros, Athanatos en Onsterfelijkheid 

Terug naar Homepage

 

Manlijk en Vrouwelijk

De groei naar gelijkheid in perfecte onvolmaaktheid

Iedereen kent de symbolen van man en vrouw als respectievelijk XY en XX.
Die symbolen komen waarschijnlijk uit de sanscriet tijd : een tijd dat de hele taal in symbolen werd weergegeven.
De uitleg van die symbolen was, dat de vrouw volmaakt en de man onvolmaakt was. Hij mistte ťťn poot. Hij mistte net dŠt wat het leven tekent : het creŽren van nieuw leven.
Die symbolen stammen uit een tijd dat men nog niet in de genen kon kijken zoals nu, maar men wist wel voldoende over evolutie van leven, Genesis, karakterologie als die-gene, gene-raties en genen-verandering door intermenselijke interactie.
Men wist dat niet door gedegen wetenschappelijk onderzoek, maar door aandachtig kijken. Hun wetenschappelijk onderzoek heette : "Zie en verbaas U".

Ongetwijfeld kent U ook een ander symbolenspel van manlijk en vrouwelijk : het yang en yin.
Begint U nu niet direct met kritiek, omdat De Dikke van Dalen mannelijk schrijft en geen manlijk. Het is de tijdgeest die het woord deed verbastaarden gelijk de man steeds meer vrouwelijke trekjes krijgt. De klankkleur van manlijk is hard en yang en het woord man is de Nederlandse vertaling van yang. Dit in tegenstelling tot mannelijk. Zo was de vrouw als zijnde een verbastaarding van "voor Uw" behagen (zie artikel placentar) en werd ingeruild voor het woord min en komende van yin. We hebben het dan ook niet voor niets over beminnen, maar min klinkt zo minnetjes en zo werd het vrouw. In het Engels is het male - komend van ons woord malen en/of denken - en de fee voor de male werd female.
Ik kan slechts hopen dat U al lezende en kijkende in de wereld om U heen kan zien dat wij nu leven in een tijd dat we beter kunnen speken van mannelijk en vrouwlijk.

Met dit symbolenspel van yin en yang beeldden zij "alles wat is" en "elkaars gelijke is" uit. Het is het spel van positieve en negatieve energieŽn, die tezamen de complementaire eenheid vormen, in alles terug te vinden is en tezelfdertijd veranderen.
Zo beschreef men het yang ooit als het onvolmaakte en het yin als zijnde de volmaaktheid. Ze zouden beide veranderen in hun tegenpool gelijk Moeder Aarde in Vader Aarde zou veranderen.
Het volmaakte yin tekent zich door volmaakte rust en/of inkeer, gelijk een kip drie weken in totale inkeer haar ei uitbroedt. Het is gelijk het inkrimpende deel van de kosmos yin nieuw leven voortbrengt. Dit volmaakte yin representeert ook de nacht als innerlijke rust en/of de behoudendheid. Zo is de nacht ook het illuustere, waar wij het woord 'luisteren' aan overhielden.
Het yin vertegenwoordigt het duistere en/of de geheimzinnigheid, welke tot overgave  dwingt en/of het introverte. Zo werd de min vergeleken met de maan in haar maandelijkse cyclus, gelijk wij ooit een zaaikalender maakten op maanstanden.
Zij was gelijk de maanvlecht in ons lichaam (de bijnier) ons bescherming biedt. (zie artikel over incarnatie en excarnatie)
Deze min werd zelfs vergeleken met yin het weten met zijn manlijke tegenpool yang het denken.

Het nieuwe kosmische leven - ontstaan door een big bang en getekend door licht en beweeglijke onrust (ons zonnestelsel) - is daarmee weer yang en het onvolmaakte en om die redenen altijd eindig.

Deze cirkelgang van yin naar yang zelf noemden zij ooit incarnatie en reÔncarnatie en/of de kosmische ademhaling. De uiting van de eindigheid van het onvolmaakte werd verhaald de excarnatie te zijn. Die eindigheid van het onvolmaakte yang wordt getekend door een groei naar volmaaktheid (yin), gelijk de vrouw het nieuwe leven loslaat op het moment van volmaaktheid. (zie o.a. www.geocities.com/stille_wanhoop )
Het aardse leven was in deze bespiegelingen een reflexie van het gebeuren in het groot.

Maar?
Waarom noemden zij dit yin het volmaakte en yang het onvolmaakte?
Zijn beide geen voorwaarde voor het leven en zijn voortgang?
Toch zijn dit wel nalatenschappen uit een tijd, dat men wist van de hoed en de rand. Ongetwijfeld moet men toen al geweten hebben hoe en waarom dŠt wat wij leven noemen aan het einde van de uitdijingsfasen in de kosmos ontstond.
Ongetwijfeld moet men geweten hebben dat fusie-energie en/of het vrouwelijke yin in "Al wat Is" sterker is dan fissie-krachten als zijnde het yang en/of het verbranden van die gefuseerde materie ( meta-bolisme geheten).
Men behoeft maar naar de gemiddelde levensduur van man en vrouw te kijken en/of in de natuur waar yin krachten overal sterker zijn dan yang-energieŽn.
Daarom groeit een boom na een winterslaap (yin) in de volgende zomer (yang) groter.
Het verschil tussen beide deed hen spreken van dit onderscheid.
Samenvattend werd ooit gesteld dat het onvolmaakte getekend werd door levendige beweeglijkheid en het volmaakte de silentio van de nacht is.
Zo werd ooit gesteld dat het weten de volmaaktheid yin was en de onvolmaaktheid het yange denken vertegenwoordigde.

Hoe, wie, wat, waar, feminisme!
Het manlijke machtsvertoon is zijn onmacht. Hij maakt zich letterlijk en figuurlijk groot en dik om zijn onvolmaaktheid te verbloemen en/of de gelijke van de vrouw te worden! In de hele natuur is het manlijk groter en sterker en leeft als de dag letterlijk en figuurlijk een kleurrijker leven. Het is waarvan de taal zegt "domme kracht". Hij is de doener, de onrust, de zichzelf willen bewijzen in woord en daad. Hij is de zon die onophoudelijk schijnt en alles wil verbranden. Hij is de extrovert en gelijk de zonnevlecht (alvleesklier) in ons lichaam, die door de maanvlecht in toom gehouden werd.
Kijkt U goed, meneer, hoe een reu rent en vecht als er een loops teefje in de buurt is,  (onrust = onvolmaaktheid).
Kijkt U goed, meneer, hoe U Uw piemel achterna rent en de beste wilt zijn als een vrouw toont iets te willen. U bent daarin weinig selectief.
Kijkt U goed, mevrouw, hoe U speelt met dat mannetje, hem kleineert waar mogelijk en hoe uiterst kritisch /selectief U Uw keuze maakt.
Kijkt U goed, mevrouw, hoe de vrouwtjeshond haar huiselijkheid kent en alles doet voor haar kinderen. De rust van volmaaktheid straalt er af!
Wie is het die het huis verdedigt bij onraad?
Het is de vrouwtjeshond terwijl het mannetje in zijn onvolmaaktheid zijn piemel achterna rent.

Toch bleef de vrouw geen vrouw en de man geen man.
Zoals de voorzienigheid verhaalde zouden man en vrouw groeien naar gelijkheid en recent werd aangetoond dat dit nu genetisch aantoonbaar is.
WantÖ
Men is zoals men genetisch gebakken is en in deze tijd van homosexualitiet en een vrouw met werelds machtsvertoon, is de gelijkheid al zeer ver voortgeschreden.
In de artikeltjes gaande over incarnatie en reÔncarnatie Ťn het menselijk onbehagen, sprak ik reeds - sprekend in andere vergelijkingen - over deze ontwikkeling.

Mag ik U vragen, mevrouw?
Kijkt U nogmaals naar Uzelf.
U bent een en al onrust, heeft een wereldse "dagbaan" en Uw kinderen zitten in de crŤche. Ja, het is dezelfde crash als een kettingbotsing. De hele dag worden ze grootgebracht door surrogaatmoeders, die hun echte moeders niet zijn en kunnen vanaf het begin van hun zo prille en kwetsbare leven geen echt psychisch thuis vinden! De moederborst is vervangen door Nutricia en de oppas is een nieuwe min.
Dat moet U eens proberen met Uw hondejong of kippenkuiken voor mijn part.
Zo ze overleven worden het zeer agressieve jongen, die alles terroriseren !
Oh, is dit niet tekenend voor deze tijd?
Het is triest, in triest.

In het artikel incarnatie en reÔncarnatie verhaalde ik hoe 1001 vertellingen uit de weettijd spiegelbeeldig werden ingeponst in onze genen.
Als er dan ook maar ťťn aspect bij de vrouw verdomd goed is ingeponst, is het wel de idee "dat zij volmaakt is". Zij verlaat zich op haar vrouwelijk intuitie alsof dat het diepe weten is en nog veel meer.
De Zondeval is zij vergeten, want dat was immers haar spel!
Was het niet de vrouw, die de man aanzette tot leegeten van de boom der wijsheid?
Wat werd er beschreven in deze prachtige vergelijking?
Er werd in beschreven hoe zij haar devotie, haar stilte als van de nacht, het volmaakte scheppende verloor!
De vrouw tornde aan haar volmaaktheid en ging de man bekritiseren voor zijn onvolmaaktheid. Ze ging zich met de dag bemoeien en de daarbij behorende onrust. Ze ging zelfs meedoen in de idee dat zij het beter kon.
ZŪj was volmaakt en zo verloor zij de aandacht van haar kinderen, waarvan de man er ook een was.

Het is het spel der energieŽn dat op vele wijzen verhaald kan worden.
Alle onderzoeken op medisch terrein, die levensessenties aan het licht bracht, werden wereldwijd veracht. De oorzaak is dat levensessenties altijd yin zijn en in die volmaaktheid geen verbetering meer kent.
Het ontstaan van kanker was er ťťn van, omdat we in deze verkankerde samenleving net zo enthousiast aan het recyclen waren. Dit is in het lichaam ook zo en is daarmee - gelijk de recycling - eenzelfde overlevingsdrift.
De genendestructie als gevolg van attractieve en/of repulsieve emotie was een andere, aangezien onze hele yange samenleving met haar hoogconjunctuur niets anders is dan spelen met emotie en/of deze te gelde maken. Het is de materialisatie, welke ooit in een adem met denken werd genoemd.
De reclame-industrie werd een van de geld-machtigste industrieŽn en op een eervolle tweede plaats staat de journalistieke wereld.
De diepste emotie werd geraakt : de sex.
De andere emotie heet : agressie.
Samen vormen sex en agressie de vlucht- en vechtreactie, die tekenend is voor het leven.
Het is het manlijk vechten in de dag en zijn vluchten in de liefde van de nacht, waar hij weer energie opdoet.
Maar de nacht hebben wij verdreven, gelijk de vrouw in de onvolmaaktheid stapte.

En zo roepen we vandaag de dag dat kinderen de toekomst hebben, maar ze misten van jongs af aan elke aandacht en voelen zich verloren en noemen zich "de generatie NIX". Genen of generatie is een en dezelfde.
Het is zeker niet voor niets dat wij momenteel genetisch proberen te manipuleren om te redden wat er te redden valt. We zijn het genen-NIX geworden. De appelboom der wijsheid is totaal leeg gegeten. Van de eens zo stabiele volmaakte DNA keten is zo goed als niets meer over.
Het proberen terug te draaien van dit genetisch verval is gelijk - recycling als een kankersymptoom in zijn laatste fase.
De langdurige vrijage van twee onvolmaakte mensen (schattenderwijs 24000 jaar) deed steeds meer defecten ontstaan in de genen.
Het is een steeds sneller gaand proces, want het defect van het nazaadje is een representante van die van man en vrouw samen.

Wat was volgens overlevering de uiting van onvolmaaktheid?
Het was de onrust!
Des te groter de onvolmaaktheid des te harder gaan we rennen.
Dat wij nog steeds sneller en meer willen is evident.
Zoals de man ooit als uiting van onmacht de vrouw probeerde te imponeren en imiteren, zo blaast een ieder zich momenteel op in "eigen goedheid en volmaakt zijn".
Deze vermeende volmaaktheid deed tevens de meest vreemde wetten in het leven roepen. Daar pastte zelfs homosexualiteit in en rechten voor de vrouw.
Het deed ons wetten maken dat fouten dienden te worden gestraft, terwijl wij toch van fouten leren.
Zelfs de samenlevingvorm die we "democratie" noemen is - hoe verkankerd ook - volmaakt en kan dus geen verandering lijden.
Dit alles is een uiting van een groei naar totale imperfectie.
Wij voelen dit imperfect zijn in onze genen, doch overdekken het met de spiegel.

Nu zult U als hopelijk kritisch lezer - want daar schrijf ik voor - op het verhaal analyserend discriminerend reageren. Dat leren we van jongs af aan door op school de beste te moeten zijn.
U zult mij voor de voeten werpen dat onvolmaaktheid altijd iets ter wereld brengt dat onvolmaakt is. Als alles in alles hetzelfde is kan het onvolmaakte mannetjesdier samen met het volmaakte vrouwtje toch nooit volmaakt leven voorbrengen!
Dit is ontegenzeggelijk waar en toch was de schepping zů volmaakt dat men kon spreken van een Paradijs.
Ziekte en/of verval is in de vrije natuur ook een grote onbekende.
Ditzelfde gold ook eens voor de kroon op God's Creatie mens.
Het onvolmaakte yange leven dat vrijt met het volmaakte yin, brengt inderdaad leven voort, dat iets aan energie inboet.
Maar dit energetisch verval wordt in de natuur in perfectie gecorrigeerd.
Voor zoogdieren geldt dat de moederkoek - het woord zegt het al - dit gemis moet compenseren.
Het is dan ook niet voor niets dat die zoogdier-moeder in noodgevallen een stukje van deze yinne krachten aan het jong voert.
Bij vogels wordt deze extra energie (= warmte) toegediend in de vorm van nestwarmte in de eerste levensdagen en bomen die in het voorjaar ontspruiten weten zich beschermd door een dik bladerdak en komend van de moederboom.

Maar!
De vrouw verachtte deze extra energie voor die optimale moederschap!
De moederkoek, ook wel placenta genaamd, deed de mensheid daarmee in onbehagen vervallen. Het is dan ook zeker niet toevallig dat placenta betekent : "Ik behaag".
Deze kleine misstap deed de vrouw met jong uit de volmaaktheid stappen.
Het deed haar nadenken als overlevingsdrift en haar eerste vijandsbeeld was de onvolmaakte man.
De al onvolmaakte man voelde zich verlaten en probeerde alles om de gunst terug te winnen.
Zo ontstonden de eerste emotionele belevingen van goed en kwaad.
De attractieve en repulsieve emotie van respectievelijk man en vrouw deed vervolgens de rest.
De hele mensenwereld is gedurende die duizenden jaren onbehagend levend, vervallen tot een grote kluwe emotie-wezens.
Emotie is spanning en spanning is energie.

Zoals alles in alles een spel van energie is,  zo heeft deze energie invloed op onze genen. Heel kort samengevat (want er werd een heel boekje aan gewijd) beÔnvloedt deze energie de relatie tussen RNA en DNA welke - sprekend in vergelijkingen - respectievelijk het manlijk veranderlijke en beweeglijke en het vrouwelijk stabiele deel van die dubbelketen vertegenwoordigen. Ze zijn de foto en zijn negatief en/of als denken en weten elkaars spiegelbeeld. Gelijk de relatie tussen man en vrouw verstoord werd door attractieve en repulsieve emotionele energie zo geschiedt dit ook diep van binnen.
Attractieve energie doet het manlijke RNA opblazen en dik maken gelijk dit bij het mannetje geschiedde. Wordt dit vervolgens in de stabiele DNA keten ingeponst en/of gereÔncarneerd, dan zal dit er spiegelbeeldig uitzien. Dat betekent dat het mannetje - in het voorbeeld van sex - manlijkheid verliest en/of vrouwelijk wordt.
Voor afstotende sexuele energie geldt in feite precies hetzelfde en doet de vrouw steeds manlijker worden.
Met andere woorden : men wordt de spiegel van zijn/haar emotie.
Het is als de gezegde "Waar men mee omgaat wordt men mee besmet."

Uitgaande van de ons nagelaten symbolen van XX (het volmaakt vrouwelijke) en XY (het onvolmaakt manlijke) betekent dit een groei van de man richting XX (het volmaakte) en een verval van de vrouw naar XY (het onvolmaakte).
We zijn momenteel gegroeid naar een genetische gelijkheid die elkaar als gelijke polen afstoten.
Maar veel verder zal het niet gaan, want eenmaal  half man half vrouw zullen enerzijds de aantrekkingskrachten tussen de sexen verdwijnen. Daarnaast zal de man-vrouw ook de volmaaktheid verloren zijn om kinderen te kunnen verwekken. Dat we om die redenen nu gecloonde reageerbuisbabies maken getuigt van weinig kennis der oude wijsheid.

Maar behalve sex zijn er vele soorten emotie en/of goed en kwaad belevingen.
Voor deze energieŽn geldt precies het zelfde.
Met andere woorden : attractieve emotie in de zin goed doet de genen groeien, waardoor men het 'goed' ook echt in zichzelf beleeft.  Men is immers louter hoe men genetisch gebakken is.
Ons wordt van jongs af aan geleerd de beste te zijn en de attractie van werelds succes betekent tevens dat men gaat beleven goed te zijn. Zo denkt een dokter werkelijk dat hij goed bezig is terwijl het aantal ziekten alleen maar stijgt. Voor advokaten en rechters geldt hetzelfde.
Maar ook het adoreren van beeltenissen van het goed, heeft eenzelfde effect en leidt in extremo tot de illusionaire idee Jesus of God zelve te zijn.

De repulsieve emotie daarentegen doet delen van de DNA keten verdwijnen, waardoor men het kwaad in zichzelf echt niet meer kan beleven.
Dit alles tezamen betekent dat denken met zijn emotie genetisch het negatieve uitfiltert en het goede opblaast.
Dan kunnen we tenslotte nog slechts beleven dat we goed zijn die we zijn.
Voor de mensheid als geheel betekent dit dat we werkelijk niet meer kunnen zien dat we onszelf opblazen en alles om ons heen door beheersing van onze buitenwereld laten verdwijnen, gelijk de genen door onderdrukking wegkwijnen.
Dat is exact de hoogmoed die voor de val komt.
Is dat niet te bijzonder voor woorden?
Het lijkt de grote mensenwereld wel!
Het was alles ooit tot in de perfectie geweten en ook nog eens beschreven.

Ik heb vroeger nooit begrepen dat mensen oprecht geloven dat democratie de vrijheid, gelijkheid en oprechtheid uitdraagt, terwijl het tegendeel waar is.
Ik heb eerder nooit begrepen dat niet hele volksstammen in opstand komen tegen bijvoorbeeld het vergiftigingsbeleid dat dokteren heet.
Ik heb mij vaak verbaasd hoe demonstraties gekleurd worden als zijnde grote feesten.
Ik heb nooit begrepen dat echt respect voor de ander uit de samenleving is verdwenen en plaats heeft gemaakt voor eisen van respect.
Deze groei naar goedbeleven in een wereld waarin iedereen de beste wil zijn is daarmee exact het vechten van broeders tegen broeders. Zelfs werd daarmee aangegeven dat de vrouw zou gaan veryangen.
Dat iedereen zijn eigen waarheid, goedheid en oprechtheid is geworden, is nu wel meer dan duidelijk. Dan is er geen respect meer voor anders dan ik en verdwijnt U uit het woordenboek.
Maar er is meer, veel meer!

Ik geef U het topje van de ijsberg ter overdenking.
De reclame-industrie, volkspropaganda welke allemaal inspelen op ons aller emotie van goed en kwaad. Die reclame beheerst ons door in te spelen op emotie.  Het deed ons aller genen tot op het bot misvormen in deze tot verkankering verziekte wereld en niemand die het meer kan zien. Het is het spel met de psyche en wordt onze absolute ondergang.

Ik weet het.
Het is even rustig nadenken, maar de rust ontbreekt U er waarschijnlijk voor als gevolg van de verregaande groei naar imperfectie.
De verwording naar imperfectie is de laatste tijd zeer snel gegaan.
Het mooiste voorbeeld van repulsieve emotie en het leeg maken van de genen is de weerzin of angst voor de dood. Dit leidde bij velen tot de absolute overtuiging dat hun leven oneindig en onsterfelijk is.
Zij die dit "oprecht" beleven noemen zichzelf zelfs verlicht of gerealiseerd.
Het is de groei naar absoluut imperfecte volmaaktheid als spiegel van de waarheid en/of de volkomen illusie.
Het staat in de genen geschreven en dat is wat we beleven.
Het is het Galabal van de mens Lucifer aan het einde zijner dagen, die zich waarlijk God van zijn eigen kleine universum voelt.
Het was de begeerte waarover het Maria Magdalena Evangelie spreekt, die zijn gelijke niet kent.

De groei naar het Paradijs als zijnde een groei naar onze Moederschoot.

Uit stof zijn we allen geboren en tot dit stof zullen we allen wederkeren.

De cirkelgang des levens.

Reageer op dit onderwerp / Terug naar homepage

Het ziet er al met al wel erg triest uit.
Gelukkig komt de wederopstanding van Jesus -Confissius- ons op de valreep nog vertellen dat "Alles goed is wat er is" en dat de val in Imperfectie toch een reden heeft gehad.